Algemene voorwaarden

BEDRIJFSGEGEVENS
De Tekstschrijver Burg. Houbenstraat 10 5913 VX Venlo T:06-466 467 77 E: info@detekstschrijver.net I: www.detekstschrijver.net Kamer van Koophandel: 12065064 BTW-nummer: 1608.48842.B.01
Artikel 1 -
Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die de Tekstschrijver met een opdrachtgever sluit. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. Degene die met de Tekstschrijver de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de opdrachtgever.
Artikel 2 -
De Tekstschrijver verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.
Artikel 3 -
De Tekstschrijver verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die de Tekstschrijver in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan De Tekstschrijver weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
Artikel 4 -
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden, de minimumtarieven van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de condities waarop de Tekstschrijver gebruikelijk levert. Indien het gebruikelijke tarief van de Tekstschrijver uitgaat boven de minimumtarieven, dan geldt het tarief van de Tekstschrijver.
Artikel 5 -
Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over: het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk; de mate waarin de medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is; de materialen of gegevens die de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn; de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend; (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan; wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, e-mail, floppy, post, fax, modem, koerier, etc.); de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst; het geldende honorarium. Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld: eindredactie; administratieve ondersteuning, waaronder typewerk; correctie van zet- en/of drukproeven; verzorging van illustraties en/of fotografie; vormgeving; begeleiding van druk en afwerking; overige organisatorische begeleiding; vertalingen.
Artikel 6 -
Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.
Artikel 7 -
Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, fotografie uitgezonderd, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.
Artikel 8 -
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.
Artikel 9 -
In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.
Artikel 10 -
Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden. Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.
Artikel 11 -
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van de Tekstschrijver. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en De Tekstschrijver anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan de Tekstschrijver.
Artikel 12 -
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen na dagtekening. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.
Artikel 13 -
In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere opdrachtgever, dan zal de Tekstschrijver dat melden en met de opdrachtgevers afspraken maken over de verdeling van de kosten.
Artikel 14 -
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de Tekstschrijver.
Artikel 15 -
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is De Tekstschrijver niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. De Tekstschrijver heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Indien De Tekstschrijver en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Tekstschrijver het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met ten minste 50% te verhogen.
Artikel 16 -
Bij openbaarmaking van een geleverde bijdrage dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie in print en, indien mogelijk, in pdf aan de Tekstschrijver te doen toekomen.
Artikel 17 -
De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de Tekstschrijver tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de Tekstschrijver. De opdrachtgever vrijwaart Tekst te koop tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Tekst te koop ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
Artikel 18 -
De Tekstschrijver geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. De Tekstschrijver behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover de Tekstschrijver daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
Artikel 19 -
Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien de Tekstschrijver extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.
Artikel 20 -
Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de Tekstschrijver een vergoeding toe van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de door de NVJ geadviseerde tarieven voor freelance journalisten. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.
Artikel 21 -
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de Tekstschrijver worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De Tekstschrijver kan eisen dat de bedrijfsnaam of auteursnaam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever een extra vergoeding van ten minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
Artikel 22 -
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de Tekstschrijver op grond van de Auteurswet het gebruik van betreffende bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Artikel 23
De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de Tekstschrijver om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.
Artikel 24
Voor ideeën en tips van de Tekstschrijver die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de Tekstschrijver een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.
Artikel 25 -
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.
Artikel 26 -
De betalingstermijn is 15 dagen na levering. Indien de Tekstschrijver wenst te factureren, dient de betaling binnen 15 dagen na factuurdatum te gebeuren. Het factuurbedrag wordt verhoogd met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 15 dagen mag de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de Tekstschrijver vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.
Artikel 27 -
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.
Artikel 30
Zowel De Tekstschrijver als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de Tekstschrijver het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
Artikel 31
Het Nederlandse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van Tekst te koop of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.